menu Odate Main Hirosaki Ichiro Menya Ultra Tsukemen Nobu Akita Main Akita Branch Tsuchizaki Branch Nojuku Tori Baitan
Odate Main
Odate Main